Przeskocz do treści

III OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH ROMANISTÓW

Sprawozdanie z III Ogólnopolskiego Forum Młodych Romanistów

W dniu 13 kwietnia 2018 r. w gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się trzecie już spotkanie naukowe młodych romanistów. Zaproponowany przez organizatorów temat konferencji: Definire necessarium est? Rzymskie terminy prawne i ich definicje spotkał się z zainteresowaniem badaczy z różnych ośrodków akademickich (Szczecin, Łódź, Warszawa. Lublin, Olsztyn, Gdańsk).

Prezentowane referaty stały na wysokim poziomie merytorycznym, a tezy w nich prezentowane były przedmiotem ożywionej dyskusji naukowej. Konferencje zwieńczył referat Pani Profesor Aldony Rity Jurewicz (UWM) pt. Omnis definitio (?) in iure civili periculosa est. Definiowanie pojęć w prawie (rzymskim).

Forum Młodych Romanistów jest jedyną tego rodzaju konferencją przeznaczoną dla badaczy prawa rzymskiego nie posiadających jeszcze stopnia doktora habilitowanego. Dwa najlepsze referaty publikowane są w renomowanych czasopismach prawniczych. I Forum odbyło się w 2015 r., a rezultaty prac badawczych ujęte zostały w monografii Ius pluribus modis dicitur - prawo rzymskie wciąż żywe (Gdańsk 2016).

III OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH ROMANISTÓW

Definire necessarium est? Rzymskie terminy prawne i ich definicje

13 kwiecień 2018 r.

Wydział Prawa i Administracji

UNIWERSYTET GDAŃSKI

PROGRAM

Część pierwsza: 13:30-15:30

Przywitanie uczestników: dr hab., prof. UG Jacek Wiewiorowski

dr Radosław Zych (US) — Lex jako umowa społeczna. Uwagi na podstawie D. 1.3.1 oraz twórczości Marcusa Tuliusa Cicero

mgr Arkadiusz Sobiech (UMCS)  Problem definicji chcącego" na tle reguły volenti non fit iniuria

mgr Tymoteusz Mikołajaczak (US) —Communis opinio, fama, error communis.

Z genealogii argumentu z powszechnej opinii we wczesnym ius commune

dr Jakub Szczerbowski (SWPS) — Znaczenie łacińskiej terminologii prawniczej dla współczesnego dyskursu o znaczeniu prawnym umów i rozliczeń opartych o technologię łańcucha bloków

Część druga: 16:00-17:30

mgr Joanna Kulawiak-Cyrankowska (UŁ) — Ut eleganter Horatius definit? O pewnej definicji i jej późniejszej karierze

dr Adam Świętoń (UWM) Elementy rzymskiego prawa klasycznego w prawie rzymsko-holenderskim na przykładzie rozważań o naturze rzeczy zawartych w Het Rooms-Hollands Regt  Simona van Leeuwena

dr Bartosz Szolc-Nartowski (UG) – Znaczenie communis usus loquendi przy interpretacji dyspozycji testamentowych